#jewelry #mayakotelnitskaya #geometry

#mayakotelnitskaya #ring #jewelry

Vertigo ring
#mayakotelnitskaya #jewelry #ring

#mountains #travel #air

#mayakotelnitskaya #braselet #flowers #yellow #jewelry #art

Моё последнее фото на телефон,приняла эстафету от @zhumai ,передаю @devochkazhe @dashazhuzha @j_romart 

#ghostdog #whitehusky

Good morning!
#art #painting #cat

The Touch
#jewelry #mayakotelnitskaya #necklace

Soul stone
#mayakotelnitskaya #jewelry

#art